Home > Uncategorised > Slighe bho Sgrios gu Snas!

Slighe bho Sgrios gu Snas!

Caibideal a h-Aon: Abair bùrach!

Dealbh air aghaidh Nicola.

Halo, is mise Nicola agus tha mi air ùr thòiseachadh nam Theicneòlaiche airson na rumannan Clò-bhualaidh agus an t-Seòmar-dorcha aig Taigh Chearsabhagh.

’S e a’ chiad rud a tha romham an t-àite a ghlanadh agus a chur ann an òrdugh.  Cha bu bheag an dleastanas – tha na seòmraichean seo gu math feumach air coimhead riutha!

Cruinneachadh de dhiofar dealbhan air an cur ri cheile airson sealltainn na seomaraichean.

Tha na h-àiteachan-obrach seo nan goireas co-roinnte.  Leigibh fhaicinn ma tha beachdan feumail sam bith agaibh air mar a ghabhadh na h-àiteachan cruthachail seo an cuir air dòigh airson freagairt oirbhse.

Faodaidh sibh beachdan fhàgail fon bhlog seo, no cuiribh postd gu taigh@taigh-chearsabhagh.org. Bhiomaid taingeil airson beachdan sam bith!

Dealbh air cruinneachadh de sheallaidhean a' sealltainn an t-seomar clo-bhualaidh mi-sgiobalta.
Dealbh air taobh a-staigh an t-seomar-dorcha.

Tòiseachamaid!

Còir-dhealbhan: Nicola Neate, 2022